REGULAMIN PLATFORMY TRAININGPOINT.PL

Dzień dobry 😊

Platforma Training Point to miejsce gdzie udostępniamy swoim klientom dostęp do treningów, kursów i innych usług online. Poniżej opisaliśmy zasady korzystania z niej.

Oczywiście w razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym biuro@trainingpoint.pl

Na koniec życzymy miłego korzystania z platformy.

Wspaniałego dnia 😊

I. POSTANOWIENIA

1. Regulamin znajdujący się na naszej stronie określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy trainingpoint.pl (zwanej dalej ,,Platformą”)

2. Platforma prowadzona jest przez FIT MAMA EDYTA LITWINIUK z siedzibą w Warszawie.

3. Kontakt ze Sprzedawcą może odbywać się poprzez:

4. Poniższy Regulamin jest w sposób ciągły i nieodpłatny udostępniony przez Sprzedawcę na Platformie trainingpoint.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć ryzyka wystąpienia w/w zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

6. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Platformy, rodzaje i zakres Usług, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

7. Wszelkie prawa do Platformy, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Platformy, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

8. Zasady świadczenia w ramach Platformy innych Usług, w tym Usług płatnych mogą określać dodatkowe regulaminy.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy treści reklamowych dotyczących oferowanych usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet. Korzystanie z takich ofert lub usług nie jest elementem Platformy, a ich zasady określają odpowiednie podmioty trzecie.

II. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Platforma – serwis internetowy dostępny w domenie trainingpoint.pl, którego właścicielem i administratorem jest Sprzedawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, a w szczególności: założyć Konto, dokonać Zamówienia, jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych

Platforma treningowa – element Platformy dostępny pod adresem https://www.trainingpoint.pl/platformatreningowa/, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez sprzedawcę w tym przede wszytskim z treningów, przepisów i porad, a w szczególności: założyć Konto, dokonać Zamówienia wybierając dowolny pakiet STARTER, BASIC czy PRO jak również korzystać z innych Usług w nim oferowanych

STARTER – odpłatna Usługa, polegająca na udzieleniu Użytkownikowi miesięcznego – zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie – dostępu do treningów, porad i przepisów

BASIC – odpłatna Usługa, polegająca na udzieleniu Użytkownikowi 3-miesięcznego – zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie – dostępu do treningów, porad i przepisów

PRO – odpłatna Usługa, polegająca na udzieleniu Użytkownikowi rocznego – zgodnie z informacją wskazaną w Serwisie – dostępu do treningów, porad i przepisów

Sprzedawca – Edyta Litwiniuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą FIT MAMA Edyta Litwiniuk,  wpisaną  do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem ul. Sokratesa 13C/137, 01-909 Warszawa

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która może korzystać z Usług dostępnych na Platformie, na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na Platformie

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)

Operator Płatności – system płatności internetowej

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Regulamin – niniejszy dokument

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego

Konto Użytkownika/Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Platformy, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Platformy

Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.) – kursy, treningi, szkolenia, webinary i inne

Kurs – kurs on-line, którego twórcą jest Sprzedawca

Trening – zestaw ćwiczeń, którego twórcą jest Sprzedawca

Porady – krótkie wskazówki udzielane na platformie w formie pisanej lub w formie wideo dotyczące wielu aspektów, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W kwestiach zdrowotnych zawsze należy się indywidualnie skonsultować z lekarzem lub fizjoterapeutą

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika na Platformie na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie

Certyfikat – dokument wydawany przez Sprzedawcę w przypadku ukończenia certyfikowanych kursów;

Dostęp do Platformy– odpłatna Usługa, polegająca na udzieleniu Użytkownikowi czasowego – zgodnie z informacją wskazaną na Platformie – dostępu do wskazanych funkcjonalności materiałów, informacji oraz innych treści, zgodnie z opisem

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy zakupu  (dalej jako ,,Umowa”) wybranej przez Użytkownika Usługi płatnej – w tym w szczególności Dostępu do treningów lub kursów, zgodnie z informacjami prezentowanymi na Platformie

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

III. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Sprzedawca w ramach Platformy umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość założenia Konta, Zamawiania Dostępu, jak również korzystania z innych Usług dostępnych na Platformie.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu: urządzenie z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script, program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Platformy lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Korzystanie z Platformy może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 5. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika: dostęp do Internetu, standardowy system operacyjny, standardowa przeglądarka internetowa, posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 6. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. W celu zakupu lub uzyskania dostępu do kursu, treningów lub innych usług Sprzedającego, Użytkownik musi podjąć następujące kroki:
  • wybrać produkt na Platformie
  • kliknąć w przycisk „Zamów”, ”Przejdź do kasy”,
  • wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności,
  • zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  • kliknąć w przycisk „Zamawiam i płacę”
  • po kliknięciu w przycisk „Zamawiam i płacę”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty
  • po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  • Po dokonaniu płatności Kupujący na podany w formularzu zamówienia adres e-mail otrzyma fakturę VAT za poczyniony zakup.
  • Po odbyciu kursu (dotyczy kursów certyfikowanych) na życzenie Użytkownika Sprzedawca może wydać certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie. W celu otrzymania certyfikatu należy zgłosić taką chęć wysyłając wiadomość na adres biuro@edytalitwiniuk.pl
 8. Zakup zostanie udostępniony Kupującemu w następujący sposób: przez Panel Klienta na stronie https://www.trainingpoint.pl
 9. Zakup zostanie udostępniony Kupującemu w następującym terminie: z chwilą dokonania płatności.

IV. USŁUGI

 1. Świadczenie Usług na Platformie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Użytkowników mogą być odpłatne oraz nieodpłatne, zgodnie z informacjami prezentowanymi na Platformie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedawca umożliwia również za pośrednictwem Platformy, zgodnie z informacjami w nim prezentowanymi, korzystanie z odpłatnych Usług, w tym w szczególności udostępnia interaktywnego formularza umożliwiającego Zamówienie Dostępu. Zasady oraz warunki składania Zamówień, w tym również zasady zawierania i rozwiązywania Umów w tym zakresie wskazano w pkt. V poniżej.
 4. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem  Platformy korzystanie z następujących bezpłatnych Usług: przeglądanie i wyszukiwanie informacji zamieszczonych na Platformie, w tym informacji o działalności i Usługach świadczonych przez Sprzedawcę oraz innych treści i informacji zgodnych z charakterem i specyfiką Platformy, założenie i prowadzenie Konta na Platformie, świadczenie Usługi Newsletter, udostępniania interaktywnego formularza kontaktu.
 5. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu i wyszukiwaniu informacji dostępnych na Platformie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Platformy
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika na Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia.
 7. Niektóre z Usług Platformy są dostępne wyłącznie dla Użytkowników posiadających aktywne Konto na Platformie oraz po zalogowaniu się do Konta.
 8. Sprzedawca na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie umożliwia założenie i prowadzenie Konta Użytkownika na Platformie
 9. Usługa prowadzenia Konta na Platformie dostępna jest po dokonaniu płatności u dostępnego operatora płatności na Platformie.
 10. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 11. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 12. Użytkownik może również skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu mailowego biuro@trainingpoint.pl .
 13. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Platformy. Promocje na Platformie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracji Konta. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Z zastrzeżeniem pozostałych zapisów niniejszego Regulaminu, Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, jak również poprzez usunięcie Konta na Platformie.

2. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w następujących przypadkach:

5. Użytkownik jest zobowiązany do:

6. Zakazane jest publiczne rozpowszechnianie treści Platformy w całości lub w części lub ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.

7. Użytkownik jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych na Platformie, w tym danych wpisywanych w Koncie lub w jakimkolwiek miejscu na Platformie.

8. Zakazane jest prezentowanie przez Użytkownika w ramach Konta lub w jakimkolwiek innym miejscu na Platformie, jakichkolwiek informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:

9. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Sprzedawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

11.Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Sprzedawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Koncie i rozpowszechnianie w sieci Internet, w celu świadczenia Usług przez Sprzedawcę i dostarczania funkcjonalności Platformy.

12. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.

VI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Platformy, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres na adres poczty elektronicznej: biuro@trainingpoint.pl
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na Platformie.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Platformy zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie.
 6. Konsumenci, którzy posiadają Konto na Platformie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach w Regulaminie wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w wiadomości mailowej na adres: biuro@trainingpoint.pl  w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji prowadzi do rozwiązania Umów o świadczenie Usług Platformy, w tym w szczególności Usługi prowadzenia Konta na Platformie.
 7. Sprzedawca może również przedstawić zmiany Regulaminu Użytkownikom posiadającym Konto do zapoznania się oraz akceptacji przy logowaniu do Konta Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu Umowy świadczenia Usług Serwisu ulegają rozwiązaniu z upływem 14 dni od tej odmowy akceptacji, chyba że w tym czasie Użytkownik dokona akceptacji.

IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Platformie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Użytkownika, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2020 roku.